RSS
 

Archiwum - Marzec, 2011

Ochrona zabytków

14 mar
Oto artykuł z Gazety Samorządu i Administracji z 2 lutego 2010 roku pt: „Jak chronić niszczejące zabytki”.

„Dbanie o zabytki jest jednym z obowiązków gmin. Lata zaniedbań spowodowały, że potrzeby finansowe są ogromne, a samorządy nie mają środków na renowację pałaców i dworów. Sprawę ułatwiłyby zmiany ustawodawcze dotyczące reprywatyzacji, ale działania te ciągle są odkładane.
Od 5 czerwca 2010 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą prowadzić gminne ewidencje zabytków. Wszystkie nieruchomości cenne kulturowo podlegają ochronie. Jednym z jej najważniejszych sposobów jest wpisywanie ich do ewidencji zabytków. Do tej pory ewidencje prowadzone były przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Zmianę tę wprowadziła ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw nowelizująca ustawę z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa o zabytkach). Nakłada ona nowe obowiązki z tego zakresu na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Władze wykonawcze każdej gminy muszą prowadzić własne ewidencje. Będą one sporządzane w formie zbioru kart adresowych zabytków. Powinny być w nich ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne obiekty nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. „

A oto fragment pisma starosty bolesławieckiego, jakie otrzymała jedna z osób biorąca udział w naszej akcji:

„…Jednocześnie informuję, że podjąłem działania w zakresie opracowania 4 – letniego Programu Ochrony Zabytków Powiatu Bolesławieckiego oraz powołania powiatowej grupy roboczej do spraw ochrony zabytków.”

Jak z tego wynika obecny starosta widocznie nie znał wcześniejszego zalecenia władz odgórnych nakazujących prowadzic gminną ewidencję zabytków i sam wydał podobne polecenie – chwała mu za to.
Starosta powiatu oleskiego pisze o dużo wcześniejszym spisie wszystkich zabytków w podległym mu powiecie, powołaniu Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Oleśnie. Opracowane są różne plany ochrony zabytków a także przeprowadza się konferencje i spotkania dotyczące tego tematu. Wszystko to brzmi pięknie lecz chcę zauważyc, że żaden wpis nie poprawia kondycji danej budowli a niejednokrotnie wręcz przeszkadza w przeprowadzeniu remontu. Sam Pan starosta stwierdza także, że obecne rozwiązania nie na wiele się zdają. Nakaz konserwatorski czy skierowanie sprawy do Prokuratury na właścicielach zagrożonych i niszczejących zabytków nie robi wielkiego wrażenia. Moim skromnym zdaniem chyba trzeba szukac innych bardziej restrykcyjnych i dodkliwszych rozwiązań i byc konsekwentnym w ich stosowaniu.
Wszystkie odpowiedzi jakie otrzymaliśmy na nasze listy można znaleźc na stronie:
http://ratujemypolskiezabytki.com.az.pl
.

Nasza akcja wysyłania listów do różnych starostów cały czas trwa. Pomału przystępuje do niej coraz więcej osób lecz jedno jest pewne. Gdyby w takim samym tempie ginęły dinozaury przed nimi byłoby jeszcze wiele milionów lat życia.

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Ochrona zabytków